preloader

Vilkår og betingelser for abonnement

Vilkår og betingelser for standard systemet Thetis IMS

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at bestilleren afkrydser “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, og gælder mellem Thetis IMS ApS, CVR-nummer 37463574, Engelsholmvej 26, st. th, 8640 Randers SV (herefter “Leverandøren”) og den virksomhed hvis CVR nummer er indtastet i bestillingsformularen (herefter “Kunden”).

2. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

2.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende standardprogrammet Thetis IMS (herefter “Programmet”) samt en række kundespecifikke tilføjelser til Programmet (herefter “Tilføjelser”). Programmet og de kundespecifikke Tilføjelser udgør tilsammen en kundespecifik lagerstyringsløsning (herefter “Løsningen”). Leverandøren stiller Løsningen til rådighed online som software as a service. Kunden erhverver ikke Løsningen eller en kopi eller del heraf, og opnår ikke licens til at afvikle Løsningen undtagen som software as a service.

2.2 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Løsningen eller som bruger Kundens log in detaljer. Kunden har det fulde ansvar for den databehandling, som Kunden måtte udføre for tredjeparter ved hjælp af Løsningen.

2.3 Med undtagelse af det, der fremgår af 2.2, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Løsningen til tredjemand.

2.4 Kunden skal sikre, at Løsningen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

3.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

3.2 Første faktureringsperiode løber fra bestilling til udgangen af en kalendermåned. Herefter faktureres ydelser månedsvis bagud medmindre andet er aftalt.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Løsningen. Adgangen til Løsningen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Leverandøren forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Leverandøren.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på Leverandørens hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af en måned. Alle priser er ekskl. moms.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned.

5.2 Leverandøren kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Løsningen. Løsningen giver Kunden mulighed for at eksportere alle væsentlige data via Programmets REST API, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal Leverandøren, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionerne kan anvendes.

6.2 Leverandøren forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Leverandøren har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

6.3 Leverandøren opbevarer Kundens data indenfor EU. Leverandøren overfører under ingen omstændigheder Kundens data til trejdepart.

Leverandøren behandler alene kundens data efter selvstændig aftale derom.

Kunden må ikke bruge Løsningen til opbevaring af følsomme persondata.

7. SUPPORT OG DRIFTSSTABILITET

7.1 Leverandøren yder gratis support af Programmet per email, og tilstræber at besvare emails indenfor 8 arbejdstimer.

7.2 Leverandøren yder support af Tilføjelser per email mod betaling til gældende timepris. Leverandøren tilstræber at besvare emails indenfor 8 arbejdstimer. Mindste fakturerbare enhed er et kvarter.

7.3 Leverandøren tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Leverandørens kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Løsningen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Leverandøren fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.4 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Leverandøren at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.5 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Løsningen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8. ÆNDRINGER

9.1 Leverandøren er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Programmet. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Løsningen.

9.2 Udvikling af nye Tilføjelser og ændring af eksisterende Tilføjelser er ikke omfattet af denne aftale.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Løsningen og information, der afgives fra Løsningen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører Leverandøren. Kunden skal give Leverandøren meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Leverandørens immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Løsningen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden Leverandøren og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Leverandøren forsvarligt kan afvikle og drive Løsningen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE

10.1 Leverandøren har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Løsningen og til opbevaring af Kundens data.

11. LEVERANDØRENS ANSVAR

11.1 Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Løsningen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Leverandørens samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde minimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Leverandøren for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Løsningen.

11.3 Kunden accepterer at skadesløsholde Leverandøren mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Løsningen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 Leverandøren behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

12.2 Leverandøren har tavshedspligt om alle informationer, Leverandøren måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Leverandøren har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Leverandøren er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

12.3 Leverandøren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Løsningen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

12.4 Leverandøren giver på Kundens anmodning og mod betaling af Leverandørens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

12.5 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Leverandøren, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Leverandørens behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Leverandøren for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

13. BRUG AF KUNDEN SOM REFERENCE

13.1 Leverandøren må medtage Kunden på sin referenceliste og som reference på sin hjemmeside og må herunder optage Kunden med virksomhedsnavn og logo. Leverandøren må derudover ikke bruge Kundens navn eller logo i markedsføringsøjemed uden særskilt aftale.

14. VILKÅRSÆNDRINGER

14.1 Leverandøren er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Leverandørens hjemmeside. Leverandøren tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Løsningen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

15. TVISTER

15.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Randers.

16. GYLDIGHED

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra 01-08-2022 og erstatter tidligere vilkår.