preloader

Vilkår og betingelser for abonnement

Vilkår og betingelser for standard systemet Thetis IMS

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, og gælder mellem Thetis IMS ApS, CVR-nummer 37463574, Engelsholmvej 26, st. th, 8640 Randers SV (herefter “Thetis IMS”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

2. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

2.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende programmet Thetis IMS (herefter “Applikationen”), der stilles til rådighed online som software as a service. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

2.2 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens log in detaljer.

2.3 Med undtagelse af det, der fremgår af 2.2, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

2.4 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Thetis IMS’s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

3.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

3.2 Første faktureringsperiode løber fra bestilling til udgangen af en kalendermåned. Herefter faktureres ydelser månedsvis bagud.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Thetis IMS forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Thetis IMS.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på Thetis IMS’s hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af en måned. Alle priser er ekskl. moms.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet uden varsel.

5.2 Thetis IMS kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Applikationen. Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle væsentlige data via Applikationens eksportfunktioner, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal Thetis IMS, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionerne kan anvendes.

6.2 Thetis IMS forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Thetis IMS har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 Thetis IMS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Thetis IMS’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Thetis IMS fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Thetis IMS at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8. ÆNDRINGER

8.1 Thetis IMS er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Thetis IMS er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører Thetis IMS. Kunden skal give Thetis IMS meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Thetis IMS’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden Thetis IMS, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Thetis IMS forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE

10.1 Thetis IMS har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at Thetis IMS er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

11. THETIS IMS’S ANSVAR

11.1 Thetis IMS fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Thetis IMS’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde minimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Thetis IMS for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.3 Kunden accepterer at skadesløsholde Thetis IMS mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 Thetis IMS behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

12.2 Thetis IMS har tavshedspligt om alle informationer, Thetis IMS måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Thetis IMS har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Thetis IMS er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

12.3 Thetis IMS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

12.4 Thetis IMS giver på Kundens anmodning og mod betaling af Thetis IMS’s til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

12.5 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Thetis IMS, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Thetis IMS behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Thetis IMS for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

13. BRUG AF KUNDEN SOM REFERENCE

13.1 Thetis IMS må medtage Kunden på sin referenceliste og som reference på sin hjemmeside og må herunder optage Kunden med virksomhedsnavn og logo. Thetis IMS må derudover ikke bruge Kundens navn eller logo i markedsføringsøjemed uden særskilt aftale.

14. VILKÅRSÆNDRINGER

14.1 Thetis IMS er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Thetis IMS’s hjemmeside. Thetis IMS tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

15. TVISTER

15.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Randers.

16. GYLDIGHED

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra 01-09-2020 og erstatter tidligere vilkår.